DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Český jazyk - 9.A

Vítejte na stránce vyukaskolablatnice.websnadno.cz v sekci Český jazyk - 9.A

V pondělí 13. 6. píšeme závěrečnou čtvrtletní práci, která bude shrnutím učiva základní školy a její výsledek bude důležitý pro uzavření známky za devátý ročník.

Ve středu 24. února zopakujeme testem ohebné slovní druhy dle příručky Od šestky do devítky a především nové učivo - přehled tříd a vzorů u sloves. Jedná se o strany 16-27 a  34-35 a 54-57.  Připravujte se zodpovědně - přijímací zkoušky se blíží !

Ve středu 13. ledna 2016 píšeme 2. čtvrtletní písemnou práci.

Tato práce bude zaměřena převážně na zvládnutí pravopisných jevů a na tvarosloví=orientaci ve slovních druzích, určení, mluvnické kategorie apod. Nebude chybět rozbor věty jednoduché z hlediska větných členů. První dva lednové týdny budou zaměřeny na plnění zadaných úkolů a kontrolu písemností s následným uzavřením známky za první pololetí.

Pravidelná příprava k přijímacím zkouškám v novém kalendářním roce začne v pondělí 11. ledna 2016. Od 5. října již mají žáci za sebou čtyři sciotesty C9-C1, B9-C1, B9-C2 a C9-C2.

Informace pro rodiče a žáky k nadcházejícím třídním schůzkám ve středu 4. 11. 2015

Někteří žáci si bohužel stále neuvědomují, že získané poznatky z českého jazyka uplatní dále na středních školách i v učňovských oborech. Je to velká škoda, protože svým nevhodným postojem narušují pohodovou atmosféru a efekt z dané hodiny není takový, jaký by měl být. Ti žáci, kteří nebudou plnit zadané úkoly a naslouchat v hodině, dostanou na vypracování zvláštní pracovní list, jenž bude ohodnocen známkou nedostatečně, pokud jej vypracovaný nepřinesou a známka zahrnuta do klasifikace. Je na zvážení každého rebelujícího žáka, zda není lepší získávat důležité informace v klidu a vnímat probírané učivo, než si komplikovat svůj volný čas zadanými úkoly navíc. Já sama mám v hodině především podnítit žáky k pochopení souvislostí celého systému českého jazyka a bez snahy a přemýšlení každého žáka to bohužel nejde. Ráda bych jim hodiny co nejvíce zpestřovala, ale kvůli chování právě některých žáků ztrácím chuť. V měsíci říjnu jsme zahájili přípravu na přijímací zkoušky (tento čas žákům věnuji dobrovolně), kde si na jiném stylu výuky - formou testů, žáci právě systémovost učiva ověřují. Apeluji tímto na rodiče, aby si se svými potomky sedli a důležitost znalosti mateřského jazyka jim zdůraznili. Děkuji. Alena Hanačíková

V pondělí 16. 11. 2015 píšeme 1. čtvrtletní písemnou práci ze zvukové stránky jazyka - FONETIKY uč. s. 17-19 a NAUKY O SLOVĚ - uč. s. 20-37.

- učte se ze sešitu, z příručky Od 6 do 9 (mají ji všichni zakoupenou) s.5-14 a s. 40-41, z internetu, přemýšlejte při odpovědích, uvědomujte si souvislosti - je to důležitý trénink k přijímacím zkouškám!

Shrnutí: hlásky=základ lidské řeči, zvuky, i a y jediná hláska, z hlásek se skládají slova, mají významotvornou úlohu, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhláska ou, v přejatých slovech au a eu, 25 souhlásek, znělé a neznělé (naučit), párové dvojice, v mluveném jazyce je základní jednotkou slabika, slabikotvorné samohlásky, ale i souhlásky r, l, m (sedm), n. Uvědomit si hláskovou stavbu slov. Slabika končící samohláskou je otevřená, souhláskou - zavřená. Slabika s větším důrazem je přízvučná - v češtině je přízvuk na 1. slabice, popř. na předložce (na dvoře), vedlejší přízvuk je na lichých slabikách. Příklonky jsou nepřízvučné - Dej mi to!- jeden takt. Výslovnost sousedících souhlásek= spodoba (asimilace) znělosti - lidský /litskí i lickí/.

 

Splnění samostatné práce - na začátku hodiny někoho vylosuju - ten předloží sešit ke kontrole - plnění zadaných úkolů patří do klasifikace !!!

V pondělí 14.9.2015 píšeme 1. pravopisný test zaměřený na i,í/y,ý po obojetných souhláskách - tj. uprostřed slova (slova vyjmenovaná a příbuzná), v koncovkách podstatných i přídavných jmen i některá slova cizí - test bude ze slovních spojení probraných během prvního vyučovacího týdne ...

Na začátku každé vyučovací hodiny zkouším - nyní jsou to chyby při psaní slohových prací a tvorba slohových prací - pravidla a zásady.

Probrali jsme  Vývoj českého jazyka - uč. s. 7 - 14 - nyní vám napíšu důležité poznámky k jednotlivým obdobím - v pondělí 21.9.2015 z toho píšeme TEST.

Čeština patří do rodiny jazyků slovanských. Vznikla z jazyka jednoho ze západoslovanských kmenů, kmene českého sídlícího na území dnešních středních Čech.

Začátkem 10. století po pádu Velkomoravské říše vznikaly nejstarší písemné památky - píseň ve staroslověnštině Hospodine,pomiluj ny = modlitba za mír, hojnost úrody a ochranu celé země. Byla zpívána při významných církevních i světských příležitostech jako první hymna.

Kosmova Kronika česká - napsána latinsky, poč. 12.st., dnes existuje i český překlad - události nejstarších dob a do roku Kosmovy smrti 1125 (12.st.).

Nejstarší česky psaná literární památka - konec 12.st. - píseň Svatý Václave.

Praslovanština = společný základ slovanských jazyků. 1. spisovný jazyk český=staroslověnština. 2. spisovný jazyk slovanský=náš národní jazyk čeština.

Největší rozvoj češtiny ve 14.století, hlavně za vlády Karla IV. - Dalimilova kronika (skutečného autora neznáme).

Počátek 15. st. - Mistr Jan Hus - spřežkový český pravopis (dvě souhlásky např. dz) nahradil diakritickým (háčky, čárky ...)

V 16.st. až do bitvy na Bílé hoře (1620) rozkvět českého spisovného jazyka (rozšíření slovní zásoby, přejímání slov) - Bible kralická, první mluvnice

Jan Amos Komenský (1592-1670) - pedagog, spisovatel - ve svých spisech vytvořil program moderní soustavy vzdělávání = titul Učitel národů.

Pobělohorské období - úpadek českého jazyka, rozvíjela se jen ústní lidová slovesnost = lidová tvorba (písně, přísloví, pohádky, pověsti).

Konec 18. st. - národní obrození -jazykovědci Josef Dobrovský, Josef Jungmann - Česko-německý slovník.

Konec 19.st. - Jan Gebauer - mluvnice - tyto nahrazeny až po druhé světové válce mluvnicemi např. Bohuslava Havránka.

V dnešní době obsahuje veškerou slovní zásobu českého spisovného jazyka Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z 90. let 20. století.

Po roce 1990 nastal masivní vliv angličtiny, tj. přejímání slov do češtiny např. víkend, brífink, skateboard ale také obraty Mějte pěkný den.

V pondělí 7. 9. 2015 - 1. hodina - přineste si sešit 2x A444 nebo A464 - školní velký linkovaný + literatura. 

Dále si přineste Kč 10,- na složku, do které si budete zakládat všechny vypracované úkoly a testy.

V měsíci září vypracujete projekt PRÁZDNINY, který bude zaměřen na pravopisnou, mluvnickou i slohovou část.

Vše vysvětlím v hodině.