DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Český jazyk - 8.A + 8.B

Vítejte na stránce vyukaskolablatnice.websnadno.cz v sekci Český jazyk - 8.A + 8.B

V pondělí 13. 6. píšeme závěrečnou čtvrtletní práci z učiva skladby. Její výsledek bude důležitý k uzavření klasifikace za druhé pololetí.

V úterý  12. 1. 2016 píšeme 2. čtvrtletní práci. Pravopisná část bude výběr z učebnice s. 44-48. Další část bude zaměřena na určení slovních druhů, slovesa, slovesný vid. Do uzavření známky se bude počítat i plnění zadaných úkolů a kontrola písemností (složka, sešity).

V pondělí 16. 11. 2015 píšeme 1. čtvrtletní práci = pravopisný diktát + probrané učivo od začátku školního roku (uč.s.7-32)

Od měsíce října probíráme další kapitolu zaměřenou na tvary slov (morfologii) = slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména a zájmena (uč. s. 18-32). Na začátku hodiny zkouším formou jednoduchých otázek podle příručky Od 6 do 9 (s. 16-26, s.38-39, s.51-54). V rámci domácí přípravy si mají žáci pravidelně kontrolovat splnění úkolů ve školním sešitě a pravidelně opakovat učivo z příručky Od 6 do 9. Tato práce se vyplatí, protože v deváté třídě budou schopni celé učivo českého jazyka systémově propojovat.

V pondělí  5. 10. 2015 píšeme 2. test zaměřený na slovní zásobu a tvoření  slov!

Učte se ze školního sešitu, z příručky Od 6 do 9, i z učebnice s. 11 - 17, dobře si přečtěte poučky a odpovězte na otázky na s. 17! Slovní zásoba českého jazyka je asi 1 000 000 slov. Rozšiřuje se tvořením nových slov - nejčastějším slovotvorným způsobem je odvozování - předponami, příponami a koncovkami. Naučte se provádět u slov slovotvorný a morfematický rozbor. Důležitý je pravopis slov s předponami s-, z-, vz- i pravopis zdvojených souhlásek. Uvědomte si rozdíl mezi víceslovným pojmenováním (základní škola) a pouhou vlastností (zateplená škola). Do češtiny přejímáme slova z cizích jazyků - cizí slova se dají nahradit slovy domácími a naopak např. lékařství- medicína.

 

V pondělí 14.9.2015 píšeme 1. pravopisný test zaměřený na vyjmenovaná slova a slova příbuzná !

Během 1. vyučovacího týdne jsme společně zopakovali některá slovní spojení u obojetných souhlásek B, L, M, P, S, V ...

 

Na začátku každé vyučovací hodiny zkouším !!!

V září opakujeme celek - Čeština jako jeden ze slovanských jazyků tj. zařazení českého jazyka do západoslovanských jazyků - opakujeme vždy poučky, otázky a odpovědi a zápisy v sešitech.

Každá hodina je zapsána ve školním sešitě pod příslušným číslem se všemi požadavky a probraným učivem v dané hodině.

 V pondělí 7. 9. 2015 zahajujeme 1. a 2. hodinou - přineste si 2x velký sešit linkovaný A444 nebo A464.
Dále si přineste Kč 10,- na složku, do které si budete zakládat veškeré vypracované úkoly a pís.práce.
V měsíci září vás čeká projekt PRÁZDNINY - který bude obsahovat pravopisnou, mluvnickou a slohovou část. Vše vysvětlím v hodině.